Eisco 2005 - european information society conference

EISCO 2005

 

i2010 (eEurope): Nové horizonty, nové úlohy pre miestne a regionálne samosprávy

EISCO [European Information Society Conference - Európska konferencia o informačnej spoločnosti] je najväčším európskym podujatím v oblasti informačnej spoločnosti (informatizácie spoločnosti), ktoré organizuje ELANET (CEMR) s podporou Európskej komisie. Základným cieľom všetkých konferencií EISCO je propagácia a rozvoj využívania informačno-komunikačných technológií IKT (ICT - Information and Communications Technology) na miestnej ako aj regionálnej úrovni v Európe.

Nosným motívom piatej konferencie EISCO je téma “i2010 (Europe): Nové horizonty, nové úlohy pre miestne a regionálne samosprávy”. i2010 je pokračovaním programu eEurope; písmeno "i" predstavuje inovácie a informácie, ktoré (popri iných ďalších významných oblastiach) umožňujú dosiahnutie cieľa transformovať EU na silne konkurenčnú spoločnosť založenú na báze znalostnej ekonomiky v celosvetovom meradle.

Program konferencie rozdiskutuje výzvy a úlohy miestnych a regionálnych samospráv v oblasti informačnej spoločnosti ako aj ich príspevky k problematike revidovanej Lisabonskej stratégie a Akčnému plánu i2010. Program kombinuje plenárne zasadania zamerané na najdôležitejšie témy s paralelnými sekciami prezentujúcimi najlepšie doterajšie skúsenosti miestnych a regionálnych samospráv z celej Európy, ktoré poskytujú rôzne druhy elektronických služieb verejnosti a môžu inšpirovať aj ďalšie miestne a regionálne samosprávy predovšetkým z nových členských štátov EU.

Hostiteľom konferencie EISCO 2005 je Malopoľský región, pričom konferencia sa uskutoční v jeho centre - v Krakowe. Je to prvýkrát, čo sa konferencia EISCO pripravuje v novom členskom štáte EU. Cieľom konferencie je tiež pritiahnúť pozornosť účastníkov práve z nových členských krajín EU.

Ďalšie existujúce európske zoskupenia ako [email protected] a TeleCities sa taktiež zúčastňujú na organizácii tohto podujatia. Poľská asociácia "Mestá na internete", ktorá je členom ELANETu, je zodpovednou organizáciou za realizáciu a poskytuje služby sekretariátu konferencie.

Na konferencii sa predpokladá účasť približne 400 zástupcov z 30 krajín, pričom najväčšiu časť by mali tvoriť zástupcovia s právom rozhodovania na úrovni miestnych a regionálnych samospráv, národné asociácie miestnycha regionálnych samospráv, odborníci, výskumné pracoviská ako aj organizácie podporujúce modernizáciu verejnej samosprávy prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií.

Predchádzajúce konferencie EISCO sa uskutočnili v Bruseli (1998), Malage (2000), Cagliari (2002) a v Aalborgu (2003).

Poznámka: slovenská verzia oficiálnych webstránok konferencie EISCO 2005 je zabezpečená iba v obmedzenej miere (rokovacími jazykmi konferencie sú angličtina, poľština a taliančina)


Platinoví sponzori